Oferta dla biznesu

SESJE I PROCESY COACHINGOWE DLA FIRM I ORGANIZACJI


EXECUTIVE COACHING

Indywidualny proces coachingowy wspierający rozwój kadry managerskiej oraz osób stojących na najwyższym poziomie w hierarchii organizacji (m.in. członków zarządu, prezesów, dyrektorów zarządzających). Ten rodzaj coachingu ma na celu zwiększenie zdolności pracowników kadr najwyższego szczebla w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Jest realizowany w ramach pracy indywidualnej i opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Coach podąża za aktualnymi potrzebami klienta, stopniowo poszerzając jego pole samoświadomości, pomaga w znalezieniu rozwiązań i wypracowaniu bardziej efektywnych sposobów działania w takich obszarach jak przywództwo, tworzenie strategii czy zarządzanie zespołem.


LEADERSHIP COACHING

Koncentruje się na pracy z kadrą zarządzającą średniego szczebla organizacji w zakresie rozwoju potencjału lidera. Podczas indywidualnych sesji klient poznaje i wzmacnia swoje umiejętności przywódcze, pracy w zarządzaniu zespołem, delegowaniu zadań, monitorowaniu i udzielaniu informacji zwrotnych pracownikom.


BUSINESS COACHING

Proces coachingowy prowadzący do wzmocnienia kluczowych umiejętności klienta niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarzadzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy. Jest skierowany do pracowników na stanowiskach kierowniczych, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw lub do osób planujących nowe przedsięwzięcia biznesowe.


COACHING AT THE JOB

Polega na wspieraniu klienta w jego drodze zawodowej i środowisku pracy. Zajmuje się problemami adaptacji do obowiązków i miejsca pracy, motywowaniem i pomocą w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na danym stanowisku. Coach może również pracować z klientem w obszarach takich jak wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie umiejętności społecznych czy komunikacja interpersonalna.


TEAM COACHING

Jest nowoczesną, efektywną metodą podnoszącą poziom współpracy w zespołach. Wprowadza nową jakość w pracę zespołu m. in. poprzez zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych, podniesienie jakości komunikacji, oraz wypracowanie nowych sposobów efektywnego działania. Team coaching jest skuteczny w przypadku: 

• nowych, ważnych zadań stojących przed zespołem, 

• chęci zwiększenia skuteczności, lub podniesienia wyników zespołu, 

• jeżeli w zespole pojawiły się konflikty, trudności w komunikacji lub spadek motywacji do pracy. 

Proces coachingowy składa się z analizy stanu i potrzeb zespołu oraz kilku sesji warsztatowych. Pełny proces team coachingu trwa około 6-8 miesięcy i z uwagi na złożoność procesu prowadzony jest on przez dwóch coachów. Pozytywny efekt wzmocnienia zespołu, jaki daje coaching zespołowy jest efektem długotrwałym. 


Team coaching jest przeznaczony dla: 

• zespołów zarządzających, w których każdy z managerów bardziej identyfikuje się z celami pionu, którym zarządza niż nadrzędnym celem organizacji, 

• zespołów funkcjonalnych takich jak działy, komórki organizacyjne, 

• zespołów projektowych 

• na styku pomiędzy komórkami organizacyjnymi, tam gdzie usprawnienie współpracy jest niezbędne z uwagi na właściwą realizację celów organizacji.

CO ZYSKASZ NA WSPÓŁPRACY Z NAMI:

Efektywne wykorzystanie czasu pracy

Nowe pomysły biznesowe

Wzrost trafnych decyzji biznesowych

Branie osobistej odpowiedzialności za błędne decyzje przez członków zespołów

Efektywniejsza praca zespołowa i współpraca między zespołami

Lepsza komunikacja i współpraca z osobami odmiennymi osobowościowo i kulturowo

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami:

team image 3

Katarzyna Brzezińska

tel. 602 271 172

team image 1

Joanna Tomala

tel. 502 447 955